Karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. poskytuje karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1907/2006, v znení nariadenia 1272/2008 a v zmysle Nariadenia vlády 453/2010, ktoré je známe pod skratkou REACH pre všetky dovážané dezinfekčné prípravky radu STÉRIDINE.

Čo znamená skratka REACH? Ide o spojenie prvých písmen anglických slov: Registration (registrácia), Evaluation (hodnotenie) a Authorisation (autorizácia) of Chemicals (chemikálií). Toto nariadenie EP a Rady ES zahŕňa všetky povinnosti registrácie, hodnotenia, povoľovania a obmedzovania chemických látok a prípravkov v rámci EÚ.

V prípade zmesí bude povinné dodať karty bezpečnostných údajov s novou klasifikáciou podľa nariadenia ES 1272/2008 od 1. 6. 2015, v prípade zmesí uvedených na trh pred 1. 6. 2015, ktoré nemusia byť znovu označené alebo zabalené, alebo ak pre nich nebude nutná revízia aktuálnej karty bezpečnostných údajov je možné použiť aktuálne platné karty bezpečnostných údajov až do 1. 12. 2017.

Kompletný aktualizovaný zoznam kariet bezpečnostných údajov nájdete na stránke Karty bezpečnostných údajov SZO.cz.